Saistītie dokumenti ar nekustamā īapšuma īri

Dzīvojamo telpu īres līgums

                                                         
                        
Riga, 2015.gada  _________________                Paraugs                                      

....................................................................................,  turpmak teksta “Iziretajs” un

 ..................................................................................., turpmak teksta “Irnieks” nosledz sekojoso dzivojamo telpu ires ligumu:
  1. Liguma prieksmets.

1.1 Iziretajs izire Irniekam un Irnieks ire no Iziretaja “Dzivokli” Nr ..... , kas atrodas Riga, ..................................................................................................................
1.2 Dzivoklis atrodas nama ..... stava, sastav no ...... istabam, virtuves, vannas istabas un gaitena, ta kopeja platiba ir ......... kv.m.

2. Liguma  termins.
2.1. Ligums ir speka no.................................. lidz ................................. . Ligumu var pagarinat pusem vienojoties, ja tiek panakta abpuseji pienemama vienosanas par ires liguma terminiem un noteikumiem un Irnieks pazinojis Iziretajam par velesanos ligumu pagarinat vai izbeigt 30  dienas pirms dota liguma termins ir notecejis. Ja netiek panakta vienosanas par jauniem terminiem un noteikumiem, Irnieks atbrivo Dzivokli noteiktaja termina, t.i., diena, kad beidzas liguma noteiktais termins. Gadijuma, ja Irnieks savlaicigi neatbrivo dzivokli, Irnieks maksa Iziretajam divkarsu ires maksu par noilguma periodu.
3. Ires maksa.
3.1. Dzivokla ires maksa ir ………………… menesi .
3.1.1. Iznomatajs telpas Nomniekam nodod __ ‹___› dienu laika pec si Liguma noslegsanas. Telpu nodosanu Nomniekam un Telpu faktisko stavokli Puses apliecina ar attiecigu nodosanas aktu, kas klust par si Liguma neatnemamu sastavdalu.
3.1.2. Iznomatajs Telpas Nomniekam nodod ar visam tajas esosajam Iznomataja iekartam un inventaru, kura saraksts ir 3.1.1. punkta noradita akta pielikums.
3.2. Ires maksu Irnieks maksa Iziretajam   par katru tekoso  menesi  lidz tekosa menesa ....... datumam. 
3.2.2. Ligumam beidzoties, Telpu nodosanu Iznomatajam, Telpu faktisko stavokli un ta izmainas salidzinajuma ar 3.1.1. punkta noraditaja nodosanas akta fikseto Puses apliecina ar attiecigo nodosanas aktu.
3.3. Pirma iemaksa javeic par ires pirmo menesi, ka ari jaiemaksa garantijas depozits ............ ..kurs iet uz komunaliem rekinu apmaksu un pec liguma termina izbeigsanas atskaitot komunalos maksajumus, udeni ,gazi, elektribas tiek atgriezts pie Irniekam
3.4. Irnieks papildus apmaksa udeni, gazi, elektribu un siltumu pec noteiktajiem tarifiem un skaititaju radijumiem , ka ari komunalos maksajumus.
3.5. Par saja liguma noradito ires maksas terminu neieverosanu Irnieks maksa Iziretajam soda naudu 0,5% apmera no laika nenomaksatas summas par katru nokavejuma dienu.
3.6.Gadijuma ja Irnieks atbrivo dzivokli pirms noteikta termina punkta 2.1. , tad garantijas depozits paliek pie Izeretaja.

4. Pusu saistibas.
4.1. Irnieks apnemas:
4.1.1. Uzturet telpas kartiba atbilstosi ugunsdrosibas, sanitarajam un citam prasibam saskana ar valsts, pasvaldibas noteiktajam prasibam un noteikumiem.
4.1.2. Neparbuvet telpas ‹ uzstadit zimes, veidojumus un papildus dekorativos elementus › bez rakstiskas Iziretaja piekrisanas.
4.1.3. Uzturet telpas pilniga kartiba un nepasliktinat to stavokli visa ires liguma laika.
4.1.4. Segt visus zaudejumus un veikt jebkuru bojajumu un labojumu apmaksu, ja sie zaudejumi vai bojajumi radusies Irnieka vainas del, ka iznemumu pielaujot sapratigu telpu nolietosanas pakapi.
4.1.5. Nodrosinat Iziretaja ieklusanu iziretajas telpas, lai parbauditu telpas un noverstu defektus ‹ja tadi radusies›, ar Irnieku ieprieks saskanota laika, Irnieka vai Irnieka parstavja klatbutne.
4.1.6. Liguma noraditajos terminos regulari veikt ires un  komunalo pakalpojumu apmaksu.
4.2. Iziretajs apnemas:
4.2.1. Nodrosinat normalu auksta un karsta udens padevi, atkritumu izvesanu un uzturet laba kartiba kanalizacijas  sistemu, apkures sistemu, elektroenergijas padevi.
4.2.2. Veikt defektu un bojajumu izlabosanu dzivokli, kuri nav radusies Irniekam neverigi izturoties pret dzivokli un iekartam .Tomer Iziretajs nav atbildigs par komunalo sistemu defektiem un piegades traucejumiem, ja tie radusies arpus ekas un par kuriem nav atbildigs Iziretajs.

5. Liguma pirmstermina partrauksana.
5.1. Irnieks un Iziretajs ir tiesigi partraukt ligumu jebkura laika, bridinot viens otru 30 dienas ieprieks.
5.2. Iemaksata garantijas nauda netiek atgriezta irniekam, ja irnieks izlemj atbrivot Iziretaja ipasumu atrak ka pusgada laika. 

6. Liguma sledzeju pusu atbildiba.
6.1. Iziretajs pazino un apliecina, ka tam ir pilnas tiesibas un pilnvaras slegt so ires ligumu. Iziretajs tapat pazino un apliecina, ka pasargas Irnieku no jebkadam prasibam no treso personu puses, kas attiecas uz iziretajam telpam.
6.2. Liguma sledzeju puses atbild likuma noteiktaja kartiba par savu saistibu neizpildi.
6.3. Ja kada no pusem nepienacigi pilda vai nepilda savas saja liguma noteiktas saistibas, ta atlidzina otrai pusei visus zaudejumus, kas ir radusies saja sakariba.
6.4. Sis parakstitais ligums atcel visas mutiskas un citas vienosanas, kadas pusem varetu but bijusas attieciba uz ligumu un ires telpam. Jebkuras izmainas sa liguma sakara puses paraksta un pievieno dotajam ligumam, kas klust par liguma neatnemamu sastavdalu.
6.5. Domstarpibas, kas rodas starp pusem un attiecas uz liguma izpildi, tiek atrisinatas sarunu cela, bet, ja puses nepanak vienosanos divu nedelu laika puses piekrit, ka iespejamie stridi tiks izskatiti Latvijas Republikas Tiesa. Tiesas izdevumus apmaksa vainiga puse. Strida izskatisana piemerojamas Latvijas republikas tiesibu normas un Latvijas republikai saistosie starptautiskie ligumi.
7. Papildus noteikumi.
7.1. Ligums sastadits latviesu un krievu valoda divos eksemplaros, pa vienam eksemplaram katrai no pusem.


«IZIRETAJS«

………………………………...
 «IRNIEKS«