Majoklis.lv lietošanas noteikumi

 1. 1. Majokils.lv lietotājs piekrīt un apņemas ievērot sekojošus lietošanas noteikumus (turpmāk "Noteikumi").
  1. 1.1. Noteikumi ir saistoši jebkuram Majoklis.lv lietotājam.
  2. 1.2. Majoklis.lv lietošanas kartību papildus šiem Noteikumiem regulē arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 2. 2. Majoklis.lv izmantošana
  1. 2.1 Majoklis.lv piedāvā Lietotājam vietu Lietotāja Sludinājumu par nekustamajiem īpašumiem izvietošanai un publicēšanai.
  2. 2.2. Visus un jebkādus sludinājumā minētos darījumus Lietotājs slēdz bez Majoklis.lv starpniecības, un Majoklis.lv Administrācija nekādā mērā negarantē šādu darījumu izpildi, spēkā esamību un iespējamību.
  3. 2.3. Majoklis.lv Administrācija nenes nekādu atbildību par Majoklis.lv pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti.
  4. 2.4. Lietotājs ir atbildīgs par Majoklis.lv izvietotās informācijas atbilstību LR tiesību aktiem un ES tiesību aktiem prasībām , faktiskajiem apstākļiem un šajos Noteikumos iekļautajām prasībām. Majoklis.lv Administrācija neatbild par izvietotās informācijas un/vai Lietotājam izteikto piedāvājumu likumību, patiesīgumu un spēkā esamību, kā arī par citu Lietotāja pienākumu un tiesību likumisko īstenošanu.
 3. 3. Lietotāja pienākumi
  1. 3.1. Lietotājs apņemas neizmantot Majoklis.lv nolūkā veikt nelikumīgas darbības un/vai maldināšanu, kā arī neveikt darbības, kas varētu pasliktināt Majoklis.lv informācijas sistēmu drošību.
  2. 3.2. Lietotājs apņemas nodrošināt, lai Majoklis.lv sniegtie Lietotāja dati un Lietotāja kontakti un jebkāda cita informācija, ko Lietotājs ievietojis Majoklis.lv:
   1. 3.2.1. nav maldinoša, neprecīza un/vai nepareiza;
   2. 3.2.2. nesatur piedāvājumus, kas ir aizliegti vai ierobežoti civilā apgrozījuma lietām, pakalpojumiem, nekustama īpašuma izīrēšanai un īrēšanai;
   3. 3.2.3. nepārkāptu trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas trešās personas mantiskās un/vai nemantiskās tiesības;
   4. 3.2.4. nav pretrunā ar LR tiesību aktiem un ES tiesību aktiem prasībām un citiem saistošiem tiesību aktiem;
  3. 3.3. Ir aizliegts iesniegt sludinājumus:
   1. 3.3.1. ja sludinājums neatbilst Majokils.lv saturam;
   2. 3.3.2. ar LIELAJIEM burtiem;
   3. 3.3.3. izmantojot sludinājumu tekstā simbolus vai burtus, kas neattiecas uz sludinājuma saturu;
   4. 3.3.4. atkārtoti iesniedzot vienu un to pašu sludinājumu vai arī izdarot tikai nebūtiskas teksta izmaiņas;
  4. 3.4. Lietotāja pienākums ir nodrošināt un rūpēties, lai Majoklis.lv lietošanai fiksētā parole un lietotāja vārds nenonāktu trešo personu rīcībā, un nekavējoties informēt Majoklis.lv Administrāciju par fiksētās paroles un/vai lietotāja vārda nozaudēšanu vai nonākšanu trešās personas rīcībā, lai Majoklis.lv Administrācija varētu veikt visas nepieciešamās darbības lietotāja vārda un paroles iespējami ātrai bloķēšanai.
  5. 3.5. Majoklis.lv Administrācija uzskatīs, ka jebkuras darbības, kas tiks veiktas Majoklis.lv izmantojot konkrētam Lietotājam izsniegtās paroles un lietotāja vārdu, ir veicis Lietotājs līdz paziņojuma saņemšanai par paroles un lietotāja vārda nonākšanu trešo personu rīcībā.
  6. 3.6. Izmantojot Majoklis.lv, Lietotājs apstiprina, ka:
   1. 3.6.1. ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ir rīcībspējīgs; vai
   2. 3.6.2. ir tiesiski reģistrēta juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas juridiskās personas piešķirtās pilnvaras tās vārdā lietot Majoklis.lv un darboties šīs juridiskās personas vārdā un uzņemties pienākumus;
   3. 3.6.3. ir informēts un piekrīt, ka Majoklis.lv Administrācija ir tiesības nodot informāciju uzticības vērtam partnerim saskaņā ar šiem Noteikumiem, kas Majoklis.lv Administrācijai ir sniegta, reģistrējot par Majoklis.lv lietotāju vai kas iegūta citā veidā Lietotājam izmantojot Majoklis.lv.
 4. 4. Majoklis.lv tiesības
  1. 4.1. Majoklis.lv Administrācija ir tiesīga pēc savas izvēles ierobežot vai aizliegt Lietotājam izmantot Majoklis.lv, ja:
   1. 4.1.1. Lietotājs neievēro šos Noteikumus;
   2. 4.1.2. Lietotājs ir sniedzis Majoklis.lv nepareizu, maldinošu un/vai neprecīzu Majoklis.lv lietotāja reģistrācijas informāciju.
  2. 4.2. Majoklis.lv Administrācija ir tiesīga sekot Majoklis.lv Lietotāju ievietotajiem sludinājumiem. Majoklis.lv Administrācija var veikt Lietotāja ievietotās informācijas pārbaudi nolūkā nodrošināt Noteikumu izmantojot visus tiesiski pieejamos līdzekļus.
  3. 4.3. Majoklis.lv Administrācija ir tiesīga jebkurā laikā dzēst no Majoklis.lv Lietotāja ievietoto informāciju, ja šie piedāvājumi ir pretrunā ar, Noteikumiem un spēkā esošajiem LR tiesību aktiem un ES tiesību aktiem.
  4. 4.4. Informāciju, ko Majoklis.lv Administrācija ir ieguvusi, no Lietotāja izmantojot Majoklis.lv, tā var izmantot Majoklis.lv pakalpojumu tālākai attīstībai. Tomēr Majoklis.lv Administrācija patur sev tiesības nākotnē sadarboties ar izvēlētām uzticības vērtām trešajām personām ar mērķi paplašināt, uzlabot un citā veidā attīstīt pakalpojumus, kā arī šīs sadarbības gaitā Majoklis.lv Administrācija var veikt nepieciešamo datu apmaiņu ar šo uzticamo partneri.
  5. 4.5. Majoklis.lv Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas Majoklis.lv lietotājiem un/vai trešajām personām varētu rasties, izmantojot bezmaksas vai maksas Majoklis.lv piedāvātos pakalpojumus vai apmeklējot Majoklis.lv.
  6. 4.6. Majoklis.lv Administrācija ir tiesīga noteikt maksu par Majoklis.lv lietošanu vai par atsevišķu pakalpojumu izmantošanu.
  7. 4.7. Majoklis.lv Administrācija ir tiesīga apzīmēt Lietotāju ar apzīmējumu “Iespējamais starpnieks” pēc īpaša algoritma.
  8. 4.8. Visi pakalpojumi (gan bezmaksas, gan maksas) tiek sniegti tādā apmērā un kārtībā kādi tie ir pieejami Majoklis.lv.
  9. 4.9. Majoklis.lv Administrācija patur tiesības izsūtīt uz Lietotāja sludinājumā(-os) norādīto(-ajām) elektronisko adresi dažādu informāciju un reklāmas paziņojumus/piedāvājumus. Gadījumos, ja Lietotāja nevēlaties saņemt šādu informāciju vai reklāmas paziņojumus, tad Lietotājam ir jāatsakās no tās šeit.
 5. 5. Fizisko personu dati
  1. 5.1. Tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē LR un ES spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums.
  2. 5.2. Majoklis.lv Administrācija ir tiesīga uzskatīt, ka tai sniegtā informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu atbilst patiesībai un ka persona, no kuras šāda informācija ir saņemta, ir tiesīga to sniegt Majoklis.lv Administrācijai.
  3. 5.3. Fiziska persona, kuru pēc Majoklis.lv Administrācijas sniegtās informācijas var tieši vai netieši identificēt piekrīt datu apstrādei un to, ka:
   1. 5.3.1. personu datu apstrādes sistēmas pārzinis un fizisko personu datu operators ir Majoklis.lv Administrācija
   2. 5.3.2. Majoklis.lv Administrācija nosaka datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus;
   3. 5.3.3. es (lietotājs) sniedzu savus datus Majoklis.lv un piekrītu, ka Majoklis.lv tos apstrādā, lai varētu mani reģistrēt kā Majoklis.lv lietotāju un man sniegt reģistrētajiem Majoklis.lv lietotājiem paredzētos pakalpojumus un iespējas.
   4. 5.3.4. es (lietotājs) skaidri apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumiem, esmu informēts (-a) par personas, kas nosaka datu apstrādes sistēmas mērķus un pamatojumu, kā arī par datu apstrādes mērķi un pamatojumu, un nepārprotami piekrītu, ka Majoklis.lv Administrācija par mani saņemto informāciju apstrādā.

Ja jūs nepiekrītat jebkuram punktam - lūgums pamest Majoklis.lv